Algemene verkoop- en aannemings voorwaarden.

Door het feit een bestelling over te maken aanvaardt de klant onze algemene verkoop- en aanne-mingsvoorwaarden hernomen op dit document en erkent hij hiervan kennis genomen te hebben.

1) Betaling
Tenzij anders overeengekomen, wordt de prijs van de werken gefactureerd overeenkomstig met de uitvoering ervan. de BTW, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn ten laste van de medecontractant. Het resterend saldo van onze facturen dient betaald te worden binnen de vervaldatum van de factuur, anders zullen wij genoodzaakt zijn om intresten aan te rekenen op de verschuldigde sommen. de intresten zijn automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur. De intrestvoet daarvoor bedraagt 10% van het nog te betalen bedrag per maand, met een minimum van €25,00.

2) Prijsherziening
Zelfs in geval van een absoluut forfait, en ongeacht of de werken uitgevoerd worden door ons of voor onze rekening, leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport en elke nieuwe belasting of heffing tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betreffende facturering.

3) Onvoorziene omstandigheden
Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren, en die onvermijdelijk zijn, die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Ze geven de aannemer het recht de herziening of de ontbinding van de overeenkomst te vragen. Indien zij de aannemer dwingen de werken te onderbreken, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd nodig voor het weer opstarten van de werken. Bij een volledige schorsing door de opdrachtgever na ondertekening van de offerte zal een schadevergoeding van 10% van deze offerte aangerekend worden met een minimum van €25,00.

4) Wijziging en bijkomende werken
Zelfs in geval van een absoluut forfait mogen de wijzigende of bijkomende werken die bevolen worden door de opdrachtgever en de bepaling van de ervoor verschuldigde prijs worden bewezen met alle middelen van recht, inbegrepen onze eventuele orderbevestiging.

5) Werkdagen en uitvoeringstermijn
Als werkdagen worden niet aangerekend, de zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatiedagen, en de dagen waarvoor weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende tenminste vier uur onmogelijk maken of zouden maken.

6) Opleveringen
De opdrachtgever gaat over tot de oplevering van de werken zodra zij voltooid zijn, niettegenstaande kleine onvolkomenheden die hersteld kunnen worden tijdens de waarborgtermijn bedoeld in punt 7.

7) Onderaanneming
Professional Painting behoudt zich het recht voor het werk, geheel dan wel ten dele, in onderaanneming te laten uitvoeren.

8) Werf en aansprakelijkheid
Op de opdrachtgever rust de plicht de werkzaamheden mogelijk te maken, waaronder ervoor te zorgen dat de werf net genoeg is opdat een verzorgde uitvoering van de werken mogelijk is. Diefstal, verlies of beschadiging op de werf is ten laste van de opdrachtgever.

9) Lichte verborgen gebreken
Gedurende de periode van één maand na de oplevering is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen verbreken die niet gedekt zijn door artikel 1792 en 2270 van het Burgerlijk wetboek. Elke rechtsvordering uit diens hoofde is echter slechts ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen een termijn van twee weken na de dag dat de opdrachtgever kennis kreeg van het gebrek. Professional Painting is niet aansprakelijk voor een slechts resultaat ten gevolge van verborgen gebreken, een gebrekkige ondergrond of voorbereidende schilderwerken die niet door hem zouden aangebracht zijn, zoals een eerste verflaag op timmerwerken en radiatoren door de producent daarvan, de door de schrijnwerker geplaatste laag op hout etc.

10) Eigendomsvoorbehoud
Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die, geleverd werden in het kader van deze overeenkomst, onze eigendommen en is de klant er slechts houder van. Wij mogen ze zonder toestemming van de klant weer losmaken en terugnemen. dit recht vervalt, en de eigendom gaat over wanneer de klant al zijn schulden aan ons gedelgd heeft. Bij een beroep op het recht op terugneming mogen wij eventueel voorschotten houden ter vergoeding van onze schade. In geval wij dit beroep uitoefenen per aangetekend schrijven wordt de klant geacht hiervan kennis te hebben op de tweede werkdag na de verzending ervan.

11) Geschillen
Voor de geschillen inzake de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van de woonplaats van de aannemer bevoegd. Partijen komen overeen om geschillen bij voorkeur in der minne te regelen. Klachten moeten binnen de 14 dagen na de beëindiging van het werk, gemotiveerd en per aangetekend schrijven meegedeeld worden om aanvaardbaar te zijn. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.